Mantelzorg - wandelen met de hond

Mantelzorg

Mantelzorgondersteuning wordt uitsluitend aangeboden in de gebieden: Beemster, Purmerend, Waterland en Wormerland

Mantelzorgers zijn (jonge) mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het is belangrijk om, als u zorgt voor een ander, ook goed voor uzelf te zorgen en overbelasting te voorkomen. Trek daarom tijdig aan de bel en dat kan bij WelzijnWonenPlus en laat u registreren als mantelzorger.

Mantelzorgondersteuning WelzijnWonenPlus

 • Biedt een luisterend oor, geeft individuele ondersteuning en onafhankelijk advies.
 • Geeft informatie en advies over (respijt)zorg en hulp in uw omgeving
 • Organiseert bijeenkomsten (bijvoorbeeld het mantelzorgcafé)
 • Regelt onderling contact (bijvoorbeeld voor ouders van kinderen met zorg of familieleden en betrokkenen van mensen met psychiatrische problematiek.
 • Zorgt voor respijthulp – hulp van een vrijwilliger zodat de mantelzorger in de thuissituatie, incidenteel of structureel, even op adem kan komen.
 • Indien gewenst helpen bij aanvraag ondersteuning mantelzorgwaardering
 • Speciale activiteiten voor jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren (tm 25 jaar) die opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid. Voor deze groep organiseren wij in Wormerland, Waterland en Purmerend/Beemster diverse activiteiten en hebben wij een speciale webpagina

Meest gestelde vragen

Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het is belangrijk om, als u zorgt voor een ander, ook goed voor uzelf te zorgen en overbelasting te voorkomen. Trek daarom tijdig aan de bel en dat kan bij WelzijnWonenPlus en laat u registreren als mantelzorger.

Mantelzorgondersteuning WelzijnWonenPlus

 • Biedt een luisterend oor, geeft individuele ondersteuning en onafhankelijk advies.
 • Geeft informatie en advies over zorg en hulp in uw omgeving
 • Organiseert bijeenkomsten (bijvoorbeeld het mantelzorgcafé)
 • Regelt onderling contact (bijvoorbeeld voor ouders van kinderen met zorg of familieleden en betrokkenen van mensen met psychiatrische problematiek.
 • Zorgt voor respijtzorg, dat wil zeggen zorgt voor vervanging zodat de mantelzorger een keer vrijaf heeft.
 • Indien gewenst helpen bij aanvraag ondersteuning mantelzorgwaardering
 • Speciale activiteiten voor jonge mantelzorgers

Mantelzorgers zijn (jonge) mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het is belangrijk om, als u zorgt voor een ander, ook goed voor uzelf te zorgen en overbelasting te voorkomen. Trek daarom tijdig aan de bel en dat kan bij RSWP en laat u registreren als mantelzorger.

 JONGE MANTELZORGER? JE BENT ECHT NIET DE ENIGE

Wist je dat 1 op de 4 jongeren in Nederland jonge mantelzorger is? Zorgen voor een ander is natuurlijk hartstikke mooi en je leert er veel van, maar soms kan het ook teveel worden, bijvoorbeeld als je niet toekomt aan leuke dingen doen, afspreken met vrienden of spelen. Of voel je je weleens schuldig als je iets leuks wil doen voor jezelf? Misschien heb je het gevoel dat anderen niet goed begrijpen hoe de situatie voor je is. Wordt het je wel eens te veel?

Dit kunnen wij voor je doen

 • Wij kunnen je in contact brengen met andere jonge mantelzorgers
 • Met jou op zoek gaan naar manieren om de zorg en de verantwoordelijkheid anders te verdelen
 • Een luisterend oor zijn en meedenken
 • Workshops en gastlessen geven op school
 • Informatieve bijeenkomsten organiseren
 • Leuke activiteiten organiseren
 • Hulp bij aanvraag van de mantelzorgwaardering

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Werk en mantelzorg is voor steeds meer mensen een realiteit. Als u werk met mantelzorgtaken combineert kan dat in sommige gevallen erg ingewikkeld worden. In dit deel een aantal verlofregelingen, tips voor werkende mantelzorgers en de mogelijkheid om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in te voeren in de organisatie.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Werkende mantelzorgers kunnen (over)belast raken, ook fysiek en dan neemt het verzuim toe. Dit wordt vaak niet gerelateerd aan de mantelzorgsituatie van de werknemer. Om werknemers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden is mantelzorgvriendelijk beleid essentieel.

WelzijnWonenPlus heeft een programma voor organisaties opgesteld dat stap voor stap doorlopen wordt en op maat kan worden aangepast. WelzijnWonenPlus heeft het volgende aanbod:

 • Advies op maat
 • Informatieve workshops
 • Interne trainingen
 • Enquête onder uw medewerkers

Wilt u meer weten over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid? Neem dan contact op of kijk op www.werkenmantelzorg.nl

Er zijn verschillende mogelijkheden om steun en advies te krijgen rondom mantelzorg zoals uit uw omgeving, gemeente en diverse organisaties. Bekijk onderstaande mogelijkheden.

Mantelzorg cafés en lotgenotencontact

In de gemeenten waar wij de mantelzorgondersteuning verzorgen organiseren wij regelmatig mantelzorg cafés en lotgenoten contact. Kijk op de regiopagina naar onze activiteiten.

Vraag om hulp

Hulp komt meestal niet vanzelf op u af. Vaak willen mensen u best helpen, maar weten ze niet dat u hulp nodig heeft. U zult het ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan uw naaste familie, maar ook aan andere mensen in uw omgeving.

Inzet van een vrijwilliger inroepen

Door de hulp van een vrijwilliger in te roepen. Zo vergroot u het sociale netwerk van degene voor wie u zorgt. Bovendien kunt u even vrijaf nemen als deze vrijwilliger iets met uw naaste onderneemt. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Apps en websites voor het organiseren van de zorg

Als u met verschillende mensen in uw omgeving voor iemand zorgt, dan vraagt dat nogal wat afstemming. Een digitaal zorgdagboek of app kan uitkomst bieden. Hiermee kunt u via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen. Voorbeelden hiervan zijn www.wehelpen.nlcarenzorgt.nl en getfello.com.

Tips doorgeven

Veel mantelzorgers hebben specifieke deskundigheid gekregen zoals op het gebied van zorg, regels rondom het regelen van zorg of gewoon goede tips. Heeft u tips? Geef ze door aan ons via onderstaand formulier. Wij delen ze weer met andere mantelzorgers.

Soms heeft u als mantelzorger hulp of tijd voor uzelf nodig. Dat kan dan alleen als u de zorg op een vertrouwde en veilige manier kunt overdragen. Denk dan eens aan een vrijwilliger (respijtzorg), dagbesteding, thuiszorg of een huishoudelijke hulp.

Vrijwilligere respijtzorg

Wanneer u regelmatig de zorg wilt overdragen omdat u zelf ergens naar toe wilt. Zoals een naar een club, vereniging of winkelen, dan kunt u denken aan een vrijwilliger (respijtzorg) die uw naaste gezelschap kan houden als u weg bent. Een vrijwilliger doet niet de persoonlijke verzorging, maar gezelschap houden, wandeling maken of een spelletje doen is zeker mogelijk. Vrijwilligers krijgen een training en begeleiding vanuit WelzijnWonenPlus en er wordt altijd gekeken of er een klik is tussen u, uw naaste en de vrijwilliger. Een aanvraag voor vrijwillige respijtzorg doet u bij het servicepunt mantelzorg in uw gemeente.

Verpleging en verzorging 

Ook al zou u het liefst de verzorging zelf op u nemen, het kan soms beter zijn hier een verpleegkundige of verzorgende voor in te schakelen. Zij of hij kan u helpen met de zorg, misschien wat van u overnemen of het helemaal gaan doen. U kunt dit met de huisarts bespreken of contact opnemen met de wijkverpleging in uw gemeente.

Dagbesteding 

Wanneer het voor uw naaste en uzelf beter zou zijn als hij of zij een of meerdere dagen de deur uit is naar een dagbesteding. Er zijn verschillende mogelijkheden voor dagbesteding voor de zorgvrager. Dit is afhankelijk van de zorgvrager en zijn of haar ziektebeeld. Voordelen van dagbesteding zijn dat de mantelzorger wordt ontlast en aan de zorgvrager structuur wordt geboden.

Voor dagbesteding heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Daarbij is de keuze zorg in natura of een PGB. Dit is afhankelijk van de vorm van dagbesteding die u wenst.

In de regio Zaanstreek/Waterland bieden onder andere de volgende organisaties dagbesteding aan:

 

Heeft u ondersteuning nodig om uw zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? In veel gemeenten kunt u doorvoor terecht bij het WMO-loket of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin als het gaat om de zorg voor kinderen.

Kenmerkend aan de WMO is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem/haar en met u als mantelzorger in gesprek. In dit zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent.

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het servicepunt WelzijnWonenPlus in uw gemeente.

Van welke vergoedingen van de zorgverzekeraar u gebruik kunt maken verschilt per verzekeraar. Neem altijd telefonisch contact op met uw zorgverzekeraar om te beoordelen of u recht heeft op een vergoeding, welke voorwaarden er zijn en bij welke zorgverleners u terecht kunt.

Wat biedt de Zorgverzekeringswet?

 • De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:
 • Verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • De reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • De behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • De eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)
 • Zorg voor kinderen met een indicatie intensieve kindzorg

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. De zorg wordt meestal geleverd in natura, maar kan ook geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).  De regels voor het PGB in de zorgverzekeringswet zijn verschillend per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Of kijk op www.informatielangdurigezorg.nl

Een overzicht van de verschillende wetten en mogelijk vergoedingen die voor u als mantelzorger handig zijn.

Wetten

WET LANGDURIGE ZORG (WLZ) 

WLz is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz

WMO 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. U kunt onder meer bij uw gemeente terecht voor indicaties voor huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding of groepsbegeleiding of voor een aanpassing in huis. Voor meer informatie en een adviesgesprek neem contact op met de consulent mantelzorg.

ZORGVERZEKERINGSWET 

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Deze wet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

JEUGDWET 

Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft uw kind professionele zorg nodig? Dan kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht. 

Mogelijke vergoedingen

MANTELZORGWAARDERING 

Elke gemeente bepaalt zelf welke waardering zij aan de individuele mantelzorgers willen geven.

EXTRA KINDERBIJSLAG

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. U vraagt kinderbijslag aan bij de SVB.

VERGOEDING REISKOSTEN

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

PARKEERBELEID EN –VERGOEDINGEN

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

OPENBAAR VERVOER

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis ov-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De ov-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ov-begeleiderskaart.nl.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijgt u – als zorgverlener – uit het pgb betaald. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Op svb.nl vindt u een modelovereenkomst.

MANTELZORG EN EEN UITKERING

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht.

ZORGVERZEKERING 

Bij diverse zorgverzekeringen krijgt u mantelzorgvergoedingen.

Heeft u een vraag over wetten, regels en vergoedingen? Neem contact op met de WelzijnWonenPlus consulent in uw buurt.

De mantelzorgwaardering is een waardering vanuit de gemeente voor (jonge) mantelzorgers. Gemeenten krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten in de vorm van een cadeau, geld of een evenement.
Voor gemeente Waterland en Wormerland voert WelzijnWonenPlus de registratie uit van de mantelzorgwaardering. 

Aanvraag indienen:
Download het registratieformulier Mantelzorgondersteuning en vul uw gegevens in. Stuur daarna het formulier naar het servicepunt in uw gemeente.